info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Als u wilt dat er een uitspraak komt over het medisch handelen waarover u een klacht heeft en wilt u dat er een maatregel tegen de zorgverlener wordt getroffen, dan kunt u uw klacht indienen bij het tuchtcollege.

In het geval u niet tevreden bent over het handelen van een:

 • arts;
 • tandarts;
 • apotheker;
 • gezondheidszorgpsycholoog;
 • psychotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • verloskundige;
 • verpleegkundige of
 • klinisch technoloog,

die geregistreerd staat in het BIG-register, dan kunt u een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Bij dit tuchtcollege kunt u klagen over het handelen of nalaten in strijd met de zorg die de zorgverlener in die hoedanigheid behoort te betrachten. Ook kan geklaagd worden over het handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

Het college kan een van de volgende tuchtrechtelijke maatregelen opleggen:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • geldboete van ten hoogste €4.500;
 • schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
 • gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen of
 • doorhaling van de inschrijving in het register.

Daarnaast kunt u een klacht bij het College van Toezicht indienen als u niet tevreden bent over het handelen van een maatschappelijk werker die lid is van de BPSW en/of die geregistreerd staat in het beroepsregister van Registerplein (voorheen BAMw) of van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog. Bovendien kunt u voor een klacht over een Jeugdzorgwerker die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg terecht bij SKJeugd.

Bij het College van Toezicht kunt u een klacht indienen over een vermeende schending van de beroepscode door een beroepsbeoefenaar.

De maatregelen die zij alle drie kunnen opleggen zijn:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • schorsing van de inschrijving in het register of
 • doorhaling van de inschrijving in het register.

Bovendien kan het college van toezicht van beide verenigingen als maatregel opleggen:

 • schorsing van het lidmaatschap van de vereniging of
 • schrapping als lid van de vereniging;

Tevens kan SKJeugd als maatregel opleggen:

 • voorwaardelijke schorsing van de registratie in het kwaliteitsregister jeugd met een proeftijd van ten hoogste twee jaar of
 • ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven.

Mocht u nog vragen hebben over het tuchtrecht of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het indienen van uw klacht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl