info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Voorpagina

Bent u een zzp’er of opdrachtgever die gebruik maakt van een zzp’er, dan moet u bepalen of er tussen u beiden sprake is van een dienstbetrekking. De kenmerken van een dienstbetrekking zijn hetzelfde als vóór het verdwijnen van de VAR. Als u twijfelt of er sprake is van loondienst of u wilt hierover zekerheid hebben, dan kunt u hiervoor een overeenkomst gebruiken. Indien u werkt volgens een modelovereenkomst van de belastingdienst, dan krijgt u van de belastingdienst geen naheffing of boete. Deze modelovereenkomst kunt u gedeeltelijk naar uw eigen situatie aanpassen. U krijgt tot 1 januari 2018 de tijd om deze overeenkomst op te stellen. De belastingdienst geeft hierbij aan dat u tot die tijd geen boetes of naheffingen zult krijgen. Dit geldt echter niet voor evident kwaadwillenden.

Wilt u hulp bij het opstellen van de overeenkomst van opdracht, neem dan contact op met Juridisch Adviesbureau Gemert via 0629501292 of via info@juridischadviesgemert.nl

Op 4 oktober is door de Eerste Kamer het voorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen.

Wat betekent dit voor u als cliënt?

Als het voorstel in de wet wordt opgenomen dan heeft u er recht op dat de zorgaanbieder slechts met uw toestemming uw gegevens beschikbaar stelt via een elektronisch systeem. Tevens kunt u er voor kiezen om uw gegevens niet beschikbaar te stellen aan een andere zorgaanbieder of aan een categorie van zorgaanbieders. Daarnaast stelt de zorgaanbieder uw gegevens slechts beschikbaar als de persoonlijke levenssfeer van een ander dan u niet geschaad word.

Verder is ook het raadplegen van de gegevens die beschikbaar zijn gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem, of het maken van een afschrift daarvan, alleen toegestaan met uw toestemming. Uw toestemming is echter niet verreist als degene rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de zorgverlening of optreedt als vervanger van uw zorgaanbieder die de gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wanneer er sprake is van een raadpleging dan moet deze wel noodzakelijk zijn voor de verrichting van de werkzaamheden. Daarnaast is uw toestemming niet vereist als de zorgaanbieder direct moet handelen om ernstig nadeel bij u te voorkomen en u op dat moment geen toestemming kunt geven.

Zelf heeft u op verzoek en met redelijke tussenpozen ook recht op inzage of op een afschrift van uw de gegevens die beschikbaar zijn gesteld. Daarbij kunt u in een afschrift laten opnemen wie bepaalde informatie beschikbaar heeft gesteld en op welke datum, en wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum. Deze inzage, en de afschriften, worden kosteloos aan u verschaft.

Een ziektekostenverzekeraar, een bedrijfsarts, een verzekeringsarts of een medische keuringsarts hebben geen toegang tot de elektronische uitwisselingssystemen.

Als laatste is het nog van belang om te weten dat de zorgaanbieder u informatie geeft over uw rechten bij elektronische gegevensuitwisseling en de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Als u ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen, dan kunt u deze ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

De gemeente of een organisatie namens de gemeente neemt dan een besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken, door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Kunt u zich ook niet vinden in deze beslissing van de bestuursorganisatie op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij een bestuursrechter, door een beroepschrift in te dienen.

Bij het instellen van bezwaar of beroep moet u een bezwaar- of beroepschrift opstellen, dat u ondertekend. In dit bezwaar- of beroepschrift moet ten minste worden opgenomen:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en
 • de gronden van het bezwaar of beroep.

Bij het beroepschrift moet u indien mogelijk ook een afschrift van het besluit overleggen waarop het geschil betrekking heeft.

U moet bij het indienen van het bezwaar of beroep in de gaten houden dat u het bezwaar- of beroepschrift binnen zes weken indient. Dit termijn vangt aan op de dag na de dag dat het besluit bekendgemaakt is.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u hulp bij het instellen van bezwaar of beroep dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Uit de wetgeving kan niet worden afgeleid dat de zorgverlener verplicht is om een behandelingsovereenkomst met u als patiënt aan te gaan.
Wel is het voor de zorgverlener, bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot diensten en bij het sluiten van een overeenkomst, verboden om onderscheid te maken op grond van de godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat van de patiënt.

Ondanks dat in de wetgeving niet is vastgelegd dat een arts verplicht kan worden om u als patiënt te behandelen, is in de richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ van de KNMG bepaald dat de arts slechts in bepaalde gevallen kan besluiten om geen behandelingsovereenkomst met de patiënt aan te gaan. Hiervan is sprake als:

 • de professionele verantwoordelijkheid van de arts hem/haar ervan weerhoudt om een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt aan te gaan;
 • eerdere ervaringen van de arts met de patiënt aanleiding zijn voor de arts om geen behandelingsovereenkomst met de patiënt aan te gaan, vanwege het ontbreken van een voldoende vertrouwensbasis of
 • de arts een aanmerkelijk belang heeft bij het niet aangaan van de behandelingsovereenkomst en dit een groter belang heeft dan het belang van de patiënt bij het aangaan van de overeenkomst.

Als de arts op grond van een of meerdere hiervoor genoemde voorwaarden besluit geen behandelingovereenkomst met de patiënt aan te gaan, zal de arts zich volgens de KNMG moeten houden aan de gestelde zorgvuldigheidseisen. Deze houden in dat de arts:

 • overleg moet voeren met de patiënt over zijn weigering en bereid moet zijn deze weigering te motiveren;
 • op verzoek van de patiënt of als de arts daar zelf redenen voor heeft, hetgeen mondeling besproken is, schriftelijk te bevestigen en
 • in het geval de arts de patiëntengegevens reeds heeft ontvangen, desgevraagd na de toestemming van de patiënt deze gegevens verstrekt aan een andere behandelaar.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Als u wilt dat er een uitspraak komt over het medisch handelen waarover u een klacht heeft en wilt u dat er een maatregel tegen de zorgverlener wordt getroffen, dan kunt u uw klacht indienen bij het tuchtcollege.

In het geval u niet tevreden bent over het handelen van een:

 • arts;
 • tandarts;
 • apotheker;
 • gezondheidszorgpsycholoog;
 • psychotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • verloskundige;
 • verpleegkundige of
 • klinisch technoloog,

die geregistreerd staat in het BIG-register, dan kunt u een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Bij dit tuchtcollege kunt u klagen over het handelen of nalaten in strijd met de zorg die de zorgverlener in die hoedanigheid behoort te betrachten. Ook kan geklaagd worden over het handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

Het college kan een van de volgende tuchtrechtelijke maatregelen opleggen:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • geldboete van ten hoogste €4.500;
 • schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
 • gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen of
 • doorhaling van de inschrijving in het register.

Daarnaast kunt u een klacht bij het College van Toezicht indienen als u niet tevreden bent over het handelen van een maatschappelijk werker die lid is van de BPSW en/of die geregistreerd staat in het beroepsregister van Registerplein (voorheen BAMw) of van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog. Bovendien kunt u voor een klacht over een Jeugdzorgwerker die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg terecht bij SKJeugd.

Bij het College van Toezicht kunt u een klacht indienen over een vermeende schending van de beroepscode door een beroepsbeoefenaar.

De maatregelen die zij alle drie kunnen opleggen zijn:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • schorsing van de inschrijving in het register of
 • doorhaling van de inschrijving in het register.

Bovendien kan het college van toezicht van beide verenigingen als maatregel opleggen:

 • schorsing van het lidmaatschap van de vereniging of
 • schrapping als lid van de vereniging;

Tevens kan SKJeugd als maatregel opleggen:

 • voorwaardelijke schorsing van de registratie in het kwaliteitsregister jeugd met een proeftijd van ten hoogste twee jaar of
 • ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven.

Mocht u nog vragen hebben over het tuchtrecht of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het indienen van uw klacht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Als u vindt dat u schade hebt geleden door de behandeling van de zorgverlener, dan moet u eerst de schadeclaim schriftelijk kenbaar maken aan de zorginstelling. Komt u er met de zorginstelling niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij een geschilleninstantie of bij de rechter.

U kunt zelf bepalen voor welke mogelijkheid u kiest.

 

Als u uw schadeclaim wilt indienen bij een geschilleninstantie, dan kunt u bij de zorginstelling waar de schade is ontstaan vragen bij welke geschilleninstantie u uw schadeclaim moet indienen. Uiterlijk op 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners bij een geschilleninstantie aangesloten zijn.

Belangrijk om te weten:

 • Geschillencommissie Zorginstellingen behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 5.000 en het klachtengeld bedraagt: € 52,50;
 • Geschillencommissie verpleging, verzorging en thuiszorg behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 5.000 en het klachtengeld bedraagt: € 52,50;
 • Geschillencommissie geestelijke gezondheidszorg behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 5.000 en het klachtengeld bedraagt: € 75; en
 • Geschillencommissie zelfstandige klinieken behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 25.000 en het klachtengeld bedraagt: € 52,50.

Juridische bijstand is bij een geschillencommissie niet verplicht.

Deze informatie komt uit de brochures van de betreffende geschillencommissies, die u kunt vinden op https://www.degeschillencommissie.nl

 

Als u uw schadeclaim bij de rechter wilt indienen, is het belangrijk om te weten dat er twee mogelijkheden zijn voor het indienen van deze schadeclaim. U kunt namelijk naar de kantonrechter of naar de civiele rechter. Het verschil tussen deze twee rechters is dat de kantonrechter oordeelt over een schadebedrag van €25.000 of minder, en de civiele rechter oordeelt over een schadebedrag van meer dan €25.000. Daarnaast is een advocaat bij de kantonrechter niet verplicht, terwijl dit bij de civiele rechter wel verplicht is. Verder moet u in beide gevallen griffierechten betalen. De hoogte van het griffierecht is op voorhand niet aan te geven, omdat de hoogte samenhangt met de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

 

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw schadeclaim, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Als u een geschil heeft met een zorgaanbieder dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de geschilleninstantie, die een einde probeert te maken aan het conflict.

U kunt uw klacht voorleggen aan de geschilleninstantie als:

 • uw klacht in strijd met de regels voor de interne klachtenprocedure is afgehandeld;
 • u vindt dat de mededeling van de zorgaanbieder uw klacht onvoldoende wegneemt; of
 • van u niet verlangt kan worden dat u uw klacht bij de zorgaanbieder indient.

Het voordeel van een geschillencommissie is dat zij sneller dan een rechter tot een oordeel zullen komen en dat het goedkoper is.

De geschilleninstantie is bevoegd om over een conflict een bindend advies te geven, alsmede een schadevergoeding toe te kennen tot in ieder geval €25.000,–.

Als u een klacht heeft ingediend bij een geschillencommissie doet zij binnen zes maanden uitspraak. Ze kan echter ook gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken belangen op korte termijn een uitspraak doen.

De verschillende geschillencommissies in Nederland zijn:

De zorgaanbieder kan u vertellen bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten.

Deze informatie heeft betrekking op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op 1 januari 2016 in werking is getreden.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Wanneer u een klacht heeft over de zorgverlening is het verstandig om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener. In dit gesprek kunt u proberen om samen met de hulpverlener tot een oplossing te komen.

Als u er samen niet uitkomt, kan de klachtenfunctionaris van de betreffende zorginstelling u misschien helpen. Deze klachtenfunctionaris kan u bijstaan om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Als ook dit niet heeft geleid tot een oplossing, heeft u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Uw klacht zal in de meeste gevallen in behandeling worden genomen door een klachtencommissie. De klachtenfunctionaris binnen de zorginstelling kan u adviseren over de indiening van uw klacht en kan u bijstaan bij het formuleren van de klacht.

Wanneer u uw klacht schriftelijk heeft ingediend zal u binnen zes weken een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder ontvangen waarin is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van uw klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van uw klacht heeft genomen en binnen welke termijn de te nemen maatregelen zullen zijn gerealiseerd. De termijn kan maximaal met vier weken verlengt worden. De zorgaanbieder deelt dit dan schriftelijk aan u mee.

Deze informatie heeft betrekking op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op een later moment in werking zal treden.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl

Welkom op de website van Juridisch Adviesbureau Gemert.

Juridisch Adviesbureau Gemert is in 2015 opgericht door Mr. Janine Ruis.

Janine Ruis (1983) is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij heeft hier de studie Nederlands Recht afgerond. Na haar studie is zij 6 jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker bij een zorginstelling. Na deze periode besloot zij haar eigen juridisch adviesbureau op te richten.

Juridisch Adviesbureau Gemert is gespecialiseerd op het gebied van gezondheidsrecht en richt zich zowel op particulieren als op zorginstellingen. Daarnaast richt Juridisch Adviesbureau Gemert zich op ondernemers.

Juridisch Adviesbureau Gemert streeft ernaar om professionele juridische dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk te maken. Dit kan worden gerealiseerd door:
– een praktische, oplossingsgerichte en persoonlijke benadering;
– een directe en open communicatie en door
– het hanteren van concurrerende tarieven.

Als u iets naars heeft meegemaakt binnen de gezondheidszorg kunt u zich afvragen of het mogelijk is om hier een klacht over in te dienen.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op korte termijn in werking zal treden, is vastgelegd dat u over een gedraging jegens u in het kader van de zorgverlening een klacht kunt indienen.

Dit is een hele ruime omschrijving en kan voor onduidelijkheid zorgen.

Om hier meer duidelijkheid over te geven zal hieronder een opsomming worden gegeven van situaties waar u aan kunt denken. Onder de gedragingen waarover u een klacht kunt indienen vallen onder andere:

 • een onjuiste beoordeling van uw medische klacht;
 • schade ontstaan door een behandeling of operatie;
 • onvrede over de zorgverlening;
 • geen of onvoldoende informatieverstrekking;
 • de manier waarop met u is omgegaan;
 • beschadiging of vermissing van eigendommen; of
 • onvrede over de nazorg.

Naast dat u zelf een klacht kunt indienen, kunt u ook als nabestaande of vertegenwoordiger van de cliënt een klacht indienen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, neem dan vrijblijvend contact op via info@juridischadviesgemert.nl